Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE INSPIRATION TRAVEL

PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti cestovní kanceláře Inspiration Travel s.r.o., IČ: 02326256, sídlem U Zvonařky 2536/1a, Praha 2, PSČ 12000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339850/MSPH (dále jen „Inspiration Travel“ nebo „cestovní kancelář Inspiration Travel“) a jejích zákazníků.

Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást všech smluv o zájezdech a o jednotlivých službách cestovního ruchu uzavřených mezi cestovní kanceláří Inspiration Travel a zákazníkem (dále jen „Všeobecné podmínky“). Jakákoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek vztahující se na zájezd, respektive smlouvu o zájezdu, se přiměřeně analogicky použijí v případech, kdy cestovní kancelář Inspiration Travel poskytuje zákazníkovi pouze jednotlivé služby cestovního ruchu (respektive na smlouvu o poskytování služby cestovního ruchu).

Cestovní kancelář Inspiration Travel také zprostředkovává zájezdy a služby cestovního ruchu pro jiné cestovní kanceláře a cestovní agentury. V případě zprostředkování zájezdu nebo jednotlivé služby cestovního ruchu se použijí obchodní podmínky cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, která se zákazníkem uzavřela smlouvu o zájezdu nebo smlouvu o poskytování služby cestovního ruchu. V případě, že cestovní kancelář Inspiration Travel vystupuje jako zprostředkovatel (Inspiration Travel zprostředkovává zejména uzavření smluv o přepravě, nebo ubytování osob), použijí se obchodní podmínky příslušného dopravce nebo ubytovatele.

Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran ze:

a) smlouvy o zájezdu

b) smlouvy o zajištění pobytu

c) smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby CR,

pokud smlouva o zájezdu, katalog nebo internetové stránky www.inspiration-travel.com nestanoví jinak.

Zájezdem se dle ustanovení § 2522 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), rozumí soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři (24) hodin nebo obsahuje-li přenocování, a obsahuje-li alespoň dvě (2) z následujících plnění: a) ubytování, b) dopravu, nebo c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Čl. I. – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1 Účastníky smluvního vztahu jsou cestovní kancelář Inspiration Travel na straně jedné, a zákazník na straně druhé. Zákazníkem je fyzická osoba, právnická osoba nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena podle § 1767 a § 1768 ObčZ.

1.2 Smlouvu o zájezdu může zákazník postoupit, pouze pokud třetí osoba splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna v osobě zákazníka je vůči Inspiration Travel účinná, pouze pokud jí postupitel nejméně do sedmi (7) dnů před zahájením zájezdu doručil oznámení postupníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. K úhradě ceny zájezdu a nákladů vzniklých Inspiration Travel v souvislosti se změnou zákazníka jsou postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně; zákazník bere na vědomí, že těmito náklady budou zpravidla zejména náklady na zakoupení nové letenky nebo jízdenky, a další. Zákazník bere na vědomí, že v určitých případech nemusí být z důvodů nezávislých na Inspiration Travel změna zákazníka možná (např. let je plně obsazen a letecký přepravce neumožňuje změnu v osobě cestujícího, apod.).

Čl. II. – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1 Inspiration Travel inzeruje nabídku zájezdů a služeb cestovního ruchu zejména na svých internetových stránkách www.inspiration-travel.com.

2.2 Zasláním poptávky nebo objednávky zájezdu nebo služeb cestovního ruchu cestovní kanceláři Inspiration Travel zákazník vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a nemá vůči nim žádné výhrady.

2.3 Jakákoli zákazníkem učiněná poptávka nebo objednávka je pro Inspiration Travel a ostatní cestovní kanceláře a agentury vždy nezávazná.

2.4 Smlouva o zájezdu může být uzavřena písemnou akceptací poptávky nebo objednávky cestovní kanceláří Inspiration Travel nebo příslušnými cestovními kancelářemi nebo agenturami; o tomto je zákazník bez zbytečného odkladu informován. Účinnost smlouvy o zájezdu nastává vždy okamžikem zaplacení minimálně 50% zálohy na cenu zájezdu na základě výzvy cestovní kanceláře Inspiration Travel, ledaže smlouva o zájezdu stanoví výslovně jinak.

2.5 Inspiration Travel vydá po uzavření smlouvy o zájezdu zákazníkovi písemné potvrzení o zájezdu s náležitostmi uvedenými v ustanovení § 2527 ObčZ. Tuto povinnost Inspiration Travel nemá, pokud smlouva o zájezdu obsahuje všechny informace podle uvedeného ustanovení. Nevystavení potvrzení není na újmu platnosti uzavřené smlouvy o zájezdu, a je na zákazníkovi, aby na neobdržení potvrzení cestovní kancelář Inspiration Travel případně upozornil.

Čl. III. – CENA ZÁJEZDU

3.1 Celková cena zájezdu včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů je uvedena ve smlouvě o zájezdu. Není-li cena zájezdu uvedena ve smlouvě o zájezdu, je rozhodující cena uvedená v katalogu nebo na internetových stránkách www.inspiration-travel.com.

3.2 Smlouva o zájezdu je neplatná, jestliže je cena zájezdu chybná z důvodu chyby v psaní a počtech, např. pokud je sjednáno, že cena zájezdu v obvyklé ceně 25 000 Kč činí 2 500 Kč. Jiné chyby v psaní a počtech nejsou důvodem neplatnosti smlouvy o zájezdu.

3.3 Cestovní kancelář Inspiration Travel si vyhrazuje právo kdykoli požadovat po zákazníkovi zálohu, a to až do výše 100 % ceny zájezdu. Zákazník je povinen této žádosti ve stanovené přiměřené lhůtě vyhovět, jinak je Inspiration Travel oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit.

3.4 Cena zájezdu musí být uhrazena ve lhůtě stanovené smlouvou o zájezdu, katalogem nebo internetovými stránkami www.inspiration–travel.com, nejpozději však před jeho zahájením. Je-li zákazník v prodlení s uhrazením ceny zájezdu, má Inspiration Travel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit.

3.5 Cestovní kancelář Inspiration Travel je oprávněna zvýšit cenu zájezdu pouze z níže uvedených důvodů, a to nejpozději dvacet jedna (21) dnů přede dnem zahájení zájezdu:

Cena za dopravu včetně cen pohonných hmot:

Není-li ve smlouvě o zájezdu, na internetových stránkách www.inspiration-travel.com nebo v katalogu určeno jinak, cena za dopravu činí 30% ceny z celkové ceny zájezdu; pokud ode dne uzavření smlouvy o zájezdu dojde ke zvýšení ceny ropy alespoň o 5%, je Inspiration Travel oprávněna zvýšit cenu za dopravu o polovinu procentního nárůstu ceny ropy; referenčním zdrojem ceny ropy je internetová stránka www.ceskybenzin.cz, případně obdobná internetová stránka.

Platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu:

Změna letištního, přístavního nebo jiného poplatku může být v plné výši promítnuta do ceny zájezdu.

Změna směnného kurzu v cílové zemi:

Pokud se směnný kurz české koruny vůči měně země, ve které se má zájezd uskutečnit, stanovený Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o zájezdu zvýší nejméně o 10%, je Inspiration Travel oprávněna zvýšit cenu zájezdu o 1 % za každé 1 % nárůstu směnného kurzu.

Oznámení o zvýšení ceny zájezdu je nutné odeslat zákazníkovi nejpozději 21. den před konáním zájezdu, jinak nemá právní účinky. Zákazník je povinen uhradit navýšení ceny zájezdu do pěti (5) dnů od doručení oznámení o zvýšení ceny zájezdu, jinak má Inspiration Travel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit.

Čl. IV. – ZMĚNY SMLOUVY O ZÁJEZDU

4.1 Smlouva o zájezdu může být měněna pouze písemnou dohodou.

4.2 Nutí-li vnější okolnosti Inspiration Travel před zahájením zájezdu změnit některou z hlavních náležitostí Smlouvy o zájezdu (§ 2527 OZ), nebo nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které Inspiration Travel dle Smlouvy o zájezdu přijal, nebo navrhne-li zvýšení ceny zájezdu o více než osm (8) procent, může zákazník návrh na změnu Smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem na změnu závazků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu oznámí Inspiration Travel zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě (i) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu; (ii) lhůtu, v níž může zákazník od smlouvy odstoupit, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu; (iii) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Zákazník se změnou Smlouvy o zájezdu, kdy se změna smlouvy dotýká hlavních náležitostí zájezdu, celkové ceny zájezdu, způsobu platby, počtu osob nutných k uskutečnění zájezdu a lhůty, během níž může Inspiration Travel od smlouvy odstoupit, nebo výše odstupného projeví svůj výslovný souhlas formou dodatku ke Smlouvě o zájezdu, nebo jinou formou v textové podobě. Pokud zákazník ve lhůtě stanovené Inspiration Travel od Smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou závazků souhlasí. V případě, že v důsledku změny Smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

Čl. V – ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1. K základním právům zákazníka patří zejména: 

a)        právo na řádné poskytnutí zájezdu;

b)        právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu;

c)        zákazník je však povinen uhradit Inspiration Travel odstupné dle smlouvy o zájezdu, případně dle těchto Všeobecných podmínek;

d)        právo na reklamaci vad zájezdu a vyřízení reklamace;

e)        právo na ochranu osobních dat a informací;

f)         právo obdržet informace dle ustanovení § 2524 ObčZ o vízových a pasových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a zdravotních dokladech nezbytných pro cestu a pobyt; není-li stanoveno jinak, je zákazník povinen mít při vstupu do cílové nebo tranzitní země pas platný nejméně šest (6) měsíců, a vízum se nevyžaduje;

g)        právo obdržet doklad o povinném pojištění Inspiration Travel pro případ jejího úpadku vystavený pojistitelem;

h)        právo oznámit Inspiration Travel, že se místo něj zájezdu zúčastní jiná osoba, a to za podmínek uvedených v čl. I. odst. 1.2 Všeobecných podmínek;

i)          právo obdržet písemné potvrzení o zájezdu, pokud cestovní smlouva neobsahuje informace dle § 2527 ObčZ.

5.2 K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a)        poskytnout cestovní kanceláři Inspiration Travel součinnost, která je potřebná k řádnému plnění smlouvy ze strany Inspiration Travel poskytnout Inspiration Travel údaje nutné pro účast na zájezdu, předložit požadované doklady a ohlašovat neprodleně změnu těchto údajů a dokladů;

b)        poskytovat Inspiration Travel výhradně úplné a pravdivé informace;

c)        prokazatelně zaplatit v řádném termínu cenu zájezdu;

d)        převzít od Inspiration Travel doklady potřebné pro účast na zájezdu (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi, a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu, odletu, apod.) se všemi požadovanými doklady;

e)        řídit se pokyny organizátora zájezdu, jeho zástupců a pověřených osob, a pokyny dalších osob, je-li to obvyklé (průvodců, řidičů, atp.);

f)         bez zbytečného odkladu sdělit Inspiration Travel své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu zájezdu;

g)        mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, apod.) a dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy a pravidla dané země; zákazník je povinen zajistit, aby účastníci zájezdu, v jejichž prospěch uzavřel cestovní smlouvu, měli u sebe po celou dobu zájezdu také veškeré doklady o zaplacení zájezdu;

h)        oznámit Inspiration Travel, že mu nebyla poskytnuta informace o pasové a vízové povinnosti; Inspiration Travel neodpovídá za škodu způsobenou z důvodu porušení této povinnosti zákazníkem;

i)          veškeré závady a odchylky od objednaných Služeb bezodkladně po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci Inspiration Travel a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění;

j)          zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat třetí osoby nebo budit pohoršení;

k)        dodržovat zásady rozumné opatrnosti a svým jednáním předcházet vzniku škody nebo újmy na zdraví nebo majetku třetích osob, a to zejména ostatních účastníků zájezdu, cestovní kanceláře Inspiration Travel, dodavatelů služeb cestovního ruchu a ostatních uživatelů těchto služeb;

l)          dodržovat obecně závazné předpisy České republiky, a všech zemí, na jejichž území zákazník vstoupí;

m)      splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy;

n)        zaplatit odstupné v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu;

o)        zvážit uzavření pojistné smlouvy, s ohledem na skutečnost, že z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na služby souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu, ani pojištění pro případ povinnosti platiti odstupné dle odst. 8.6 těchto Všeobecných podmínek;

p)        upozornit Inspiration Travel, že neobdržel písemné potvrzení o zájezdu.

5.3 K základním povinnostem zákazníků – právnických osob zejména patří:

a)    seznámit předem účastníky zájezdu s těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i se všemi dalšími informacemi, které od Inspiration Travel obdrží, zejména pak informovat o právech a povinnostech

b)    seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel;

c)    zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník;

d)    určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s Inspiration Travel není zajištěn doprovod průvodcem Inspiration Travel. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb.

Čl. VI. – ZÁKLADNÍ POVINNOSTI INSPIRATION TRAVEL

6.1 Inspiration Travel je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných Služeb, které jsou pro zákazníka podstatné, a které jsou Inspiration Travel známy.

6.2 Inspiration Travel má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku podle zákona č. 159/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Inspiration Travel uzavřel smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události.

6.3 Inspiration Travel má všechny povinnosti odpovídající právům zákazníka dle čl. V. odst. 5.1. Všeobecných podmínek.

6.4 Inspiration Travel není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

6.5 Náhradu škody vzniklé z porušení závazku Inspiration Travel ze smlouvy o zájezdu není Inspiration Travel povinna hradit nad částku přesahující omezení dle mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána;

a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení ES č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011.

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o přistoupení EU k uvedené Úmluvě uzavřené v Bernu dne 23. 6. 2011, která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

Čl. VII. – VADY ZÁJEZDU A REKLAMACE

7.1 Zájezd musí mít vlastnosti, o kterých cestovní kancelář Inspiration Travel zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával.

7.2 Vytknutí vady zájezdu (tj. reklamace) musí být určité a srozumitelné.

7.3 Vady zájezdu je zákazník povinen vytknout bez zbytečného odkladu, na místě samém. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu činí dva roky od doručení uplatnění práva zákazníka Inspiration Travel nebo jeho smluvně sjednanému zprostředkovateli služeb.

7.4 Inspiration Travel je povinna zajistit nápravu vad, pouze pokud si to nevyžádá neúměrné náklady. Nezajistí-li Inspiration Travel nápravu vad ani v přiměřené lhůtě určené zákazníkem, má zákazník právo zajistit nápravu vad sám, a má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Určení lhůty k nápravě není třeba, oznámila-li Inspiration Travel, že odmítá zjednat nápravu vady, nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vady vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.

7.5 Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost za účelem odstranění vady.

7.6 Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li Inspiration Travel taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí Inspiration Travel na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

7.7 Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, vrátí Inspiration Travel zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li Inspiration Travel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

7.8 Inspiration Travel odpovídá za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, která osoba poskytovala služby.

7.9 Zákazník nemá právo na slevu z ceny zájezdu, pokud některou ze služeb nevyčerpal z důvodů na jeho straně.

7.10 Příslušným orgánem státního dozoru pro oblast cestovního ruchu je Česká obchodní inspekce. Seznam organizací, které zprostředkovávají mimosoudní řešení sporů v této oblasti je uveden na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz) v sekci „Ochrana spotřebitele“.

Čl. VIII. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

8.1 Zákazníkovi, který je spotřebitelem, nenáleží právo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) ObčZ.

8.2 Zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu. Odstoupí-li zákazník z jiného důvodu než z důvodu porušení povinnosti Inspiration Travel, nebo neposkytnutí náhradního zájezdu, zaplatí cestovní kanceláři Inspiration Travel odstupné dle smlouvy o zájezdu nebo dle čl. VI. odst. 8.6 těchto Všeobecných podmínek.

8.3 Inspiration Travel může od smlouvy o zájezdu odstoupit pouze tehdy, byl-li zájezd zrušen z důvodu nenaplnění stanoveného počtu účastníků zájezdu, anebo z důvodu vyšší moci, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Odstoupí-li Inspiration Travel z důvodu porušení povinnosti zákazníka, má právo na úhradu odstupného dle čl. VI. odst. 8.6 těchto Všeobecných podmínek.

8.4 Pokud zákazník odstoupil od smlouvy o zájezdu z důvodu nesouhlasu se změnou smlouvy o zájezdu, nebo byl zájezd zrušen z důvodu nenaplnění stanoveného počtu zájemců nebo z důvodu vyšší moci, je Inspiration Travel povinna nabídnout zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je to v jejích možnostech. Dohodnou-li se Inspiration Travel a zákazník o náhradním zájezdu vyšší jakosti, není Inspiration Travel oprávněna zvýšit cenu zájezdu. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, Inspiration Travel bez zbytečného odkladu vyplatí zákazníkovi rozdíl v ceně. Zákazník není oprávněn odmítnout náhradní zájezd v případě, že jeho začátek není oproti původnímu termínu posunut o více než tři (3) dny.

8.5 Zruší-li Inspiration Travel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet (20) dnů před jeho zahájením, má zákazník právo na uhrazení penále ve výši 10 % z ceny zájezdu a náhradu prokázané škody, ledaže Inspiration Travel prokáže, že se tak stalo z důvodu vyšší moci, nebo pokud nebyl naplněn stanovený počet účastníků zájezdu.

8.6 Odstupné podle čl. 8.2 a 8.3 těchto Všeobecných podmínek činí:

15% z celkové ceny zájejezdu od potvrzení přihlášky do 90. dne přede dnem zahájení zájezdu;

50% z celkové ceny zájezdu od 89. dne do 60. dne přede dnem zahájení zájezdu;

75% z celkové ceny zájezdu od 59. dne do 31. dne přede dnem zahájení zájezdu;

100% z celkové ceny zájezdu od 30. dne přede dnem zahájení zájezdu, nebo nedostaví-li se zákazník k odletu nebo odjezdu nebo odlet nebo odjezd zmešká.

Výše uvedené storno podmínky jsou platné na všechny zájezdy, pokud není uvedeno na smlouvě či faktuře za daný zájezd či službu jinak.

Odstoupením od smlouvy o zájezdu dochází také k započtení odstupného dle tohoto článku proti záloze z ceny zájezdu a případně proti uhrazené ceně zájezdu. Případný rozdíl jsou zákazník a Inspiration Travel povinni uhradit do deseti (10) dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu.

8.7 Není-li ve smlouvě o zájezdu stanoveno jinak, je Inspiration Travel oprávněna zrušit zájezd, na který se přihlásilo méně než 10 dospělých osob, a to nejpozději sedm (7) dní přede dnem zahájení zájezdu.

Čl. IX – SPECIFIKA NĚKTERÝCH ZÁJEZDŮ

9.1 Úroveň ubytování a poskytovaných služeb hotelů a ubytovacích zařízení je ovlivněna kulturními zvyklostmi cílové destinace. Zejména v mimoevropských zemích je proto nutné být srozuměn s odlišnými podmínkami ubytování a přístupem hotelového personálu, než na které je běžný občan EU zvyklý.

9.2 Obsah stravy se v různých hotelech liší, a je ovlivněn cenami a dostupností potravin v dané lokalitě.

9.3 Klimatizace a topení mohou být ovládány centrálně, bez možnosti ovlivnění zákazníkem.

9.4 Bazén nemusí být v provozu po celou dobu zájezdu. Ne všechny hotelové bazény jsou vyhřívané.

9.5 Je potřeba se přizpůsobit a respektovat místní specifika v oblasti dodržování nočního klidu.

9.6 Místní obyvatelstvo může být v některých zemích hlučné. 

9.7 Úroveň pláže může být přechodně zhoršená. Kapacita lehátek zpravidla neodpovídá plným kapacitám hotelu.

9.8 Elektrické zásuvky a síťové napětí nemusí být obdobné České republice.

9.9 Doporučuje se konzumovat výhradně balenou vodu.

9.10 V případě mimosezónního zájezdu nemusí být v provozu všechna zařízení v cílové destinaci.

9.11 V exotických zemích může být zákazník obtěžován nadměrným výskytem hmyzu.

9.12 Otevírací doba historických, náboženských a jiných pamětihodností může být omezena,
a to zejména ve dnech státních a náboženských svátků, v pravidelných zavíracích dnech, nebo v době rekonstrukčních a udržovacích prací.

Čl. X– OSOBNÍ ÚDAJE

1. Zákazník bere na vědomí, že Inspiration Travel je oprávněn zpracovávat osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené s Inspiration Travel v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákonných povinností Inspiration Travel z takového smluvního vztahu vyplývajících.

2. K uvedenému účelu Inspiration Travel zpracovává osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: (i) identifikačních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis (v případě podnikatele fyzické osoby i obchodní firmu, IČO, sídlo); (ii) kontaktních údajů, tj. zpravidla kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefonní číslo; (iii) fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje o platbách.

 3. Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Inspiration Travel s.r.o., IČ: 02326256, U Zvonařky 2536/1a, Praha 2, PSČ 12000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339850/MSPH.

4. Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech Inspiration Travel, jako jsou IT aplikace, software apod. Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Inspiration Travel a smluvně pověřenými zpracovateli.

5. Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup Inspiration Travel jako správce, jeho zaměstnanci a dále také Inspiration Travel smluvně pověření zpracovatelé, a to především poskytovatelé IT služeb,  smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.)

6. Osobní údaje zákazníka zpracovávané Inspiration Travel pro účely splnění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, telefonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům, animátorům apod. Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne Inspiration Travel informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.

7. Zákazník bere na vědomí, že Inspiration Travel je oprávněn uchovávat, zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy.

8. Zákazník bere na vědomí, že Inspiration Travel je oprávněn uchovávat a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro účely oprávněných zájmů Inspiration Travel. Osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo tak Inspiration Travel zpracovává za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení formou e-mailových zpráv. Zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na korespondenční adrese Inspiration Travel s.r.o., Felberova 4, 460 01 Liberec, nebo e-mailem na adrese info@inspiration-travel.com nebo při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo oznámením nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. V takovém případě Inspiration Travel nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 9. Osobní údaje svých zákazníků Inspiration Travel jako správce zpracovává po dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou Inspiration Travel uchovává osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. Doba uchovávání osobních údajů zákazníků Inspiration Travel je dána obecně závaznými právními předpisy upravující zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.

10. Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle ustanovení tohoto článku VSP se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu s Inspiration Travel uzavřel. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení.

11. Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit následující práva:

a) Právo na informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje Inspiration Travel svým zákazníkům v těchto VSP, příp. ve Speciálních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí smlouvy, a dále pak v Informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Inspiration Travel, které jsou k dispozici na provozovně Inspiration Travel i zpřístupněny na : /obchodni-podminky.htm

b) Právo na přístup k osobním údajům Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

c) Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich správnost.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut) V některých zákonem stanovených případech je Inspiration Travel povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Inspiration Travel má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

e) Právo na omezení zpracování Zákazník má právo, aby Inspiration Travel omezil zpracovávání jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Inspiration Travel již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Inspiration Travel převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

 f) Právo na přenositelnost údajů Zákazník má právo získat své osobní údaje, které Inspiration Travel zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud si zákazník bude přát a bude-li to technicky možné, předá osobní údaje zákazníka jinému správci Inspiration Travel.

 g) Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, internetová adresa https://www.uoou.cz. Čl. XI. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Ukáže-li se kterékoli ujednání těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy o zájezdu neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání nebo Všeobecných podmínek nebo smlouvy o zájezdu jako celku; zákazník a Inspiration Travel se zavazují, že toto ujednání nahradí platným a účinným ujednáním.

11.2 Práva a povinnosti neuvedené ve smlouvě, katalogu nebo Všeobecných podmínkách, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními § 2521an. ObčZ.

11.3 Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.7.2014 a nahrazují všeobecné podmínky platné od 4.11.2014.

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.12.2021

VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY/ ITINERÁŘE:

(částka je odečtena z finální faktury za realizovanou cestu, v případě nerealizování cesty je poplatek nevratný)

Kč 3000,-

ZPRACOVÁNÍ LAST MINUTE POŽADAVKU MÉNĚ NEŽ 1 TÝDEN PŘED ODJEZDEM:

Kč 3000,-

NÁVRH DENNÍHO PROGRAMU BEZ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB NAŠÍ CK:

Pobyty dlouhé 2-3 dny: Kč 2500,-

Pobyty dlouhé 4-7 dní: Kč 4500,-

Pobyty dlouhé 8 a více dní: Kč 6500,-