Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE INSPIRATION TRAVEL

PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti cestovní kanceláře Inspiration Travel s.r.o., IČ: 02326256, sídlem Tovaryšský vrch 1349/8, Liberec, PSČ 460 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33511 (dále jen „Inspiration Travel“ nebo „cestovní kancelář Inspiration Travel“) a jejích zákazníků.

Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást všech smluv o zájezdech a o jednotlivých službách cestovního ruchu uzavřených mezi cestovní kanceláří Inspiration Travel a zákazníkem (dále jen „Všeobecné podmínky“). Jakákoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek vztahující se na zájezd, respektive smlouvu o zájezdu, se přiměřeně analogicky použijí v případech, kdy cestovní kancelář Inspiration Travel poskytuje zákazníkovi pouze jednotlivé služby cestovního ruchu (respektive na smlouvu o poskytování služby cestovního ruchu).

Cestovní kancelář Inspiration Travel také zprostředkovává zájezdy a služby cestovního ruchu pro jiné cestovní kanceláře a cestovní agentury. V případě zprostředkování zájezdu nebo jednotlivé služby cestovního ruchu se použijí obchodní podmínky cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, která se zákazníkem uzavřela smlouvu o zájezdu nebo smlouvu o poskytování služby cestovního ruchu. V případě, že cestovní kancelář Inspiration Travel vystupuje jako zprostředkovatel (Inspiration Travel zprostředkovává zejména uzavření smluv o přepravě, nebo ubytování osob), použijí se obchodní podmínky příslušného dopravce nebo ubytovatele.

Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti, pokud smlouva o zájezdu, katalog nebo internetové stránky www.inspiration-travel.com nestanoví jinak.

Zájezdem se dle ustanovení § 2522 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), rozumí soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři (24) hodin nebo obsahuje-li přenocování, a obsahuje-li alespoň dvě (2) z následujících plnění: a) ubytování, b) dopravu, nebo c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Čl. I. – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1 Účastníky smluvního vztahu jsou cestovní kancelář Inspiration Travel na straně jedné, a zákazník na straně druhé. Zákazníkem je fyzická osoba, právnická osoba nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena podle § 1767 a § 1768 ObčZ.

1.2 Smlouvu o zájezdu může zákazník postoupit, pouze pokud třetí osoba splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna v osobě zákazníka je vůči Inspiration Travel účinná, pouze pokud jí postupitel nejméně do sedmi (7) dnů před zahájením zájezdu doručil oznámení postupníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. K úhradě ceny zájezdu a nákladů vzniklých Inspiration Travel v souvislosti se změnou zákazníka jsou postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně; zákazník bere na vědomí, že těmito náklady budou zpravidla zejména náklady na zakoupení nové letenky nebo jízdenky, a další. Zákazník bere na vědomí, že v určitých případech nemusí být z důvodů nezávislých na Inspiration Travel změna zákazníka možná (např. let je plně obsazen a letecký přepravce neumožňuje změnu v osobě cestujícího, apod.).

Čl. II. – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1 Inspiration Travel inzeruje nabídku zájezdů a služeb cestovního ruchu zejména na svých internetových stránkách www.inspiration-travel.com.

2.2 Zasláním poptávky nebo objednávky zájezdu nebo služeb cestovního ruchu cestovní kanceláři Inspiration Travel zákazník vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a nemá vůči nim žádné výhrady.

2.3 Jakákoli zákazníkem učiněná poptávka nebo objednávka je pro Inspiration Travel a ostatní cestovní kanceláře a agentury vždy nezávazná.

2.4 Smlouva o zájezdu může být uzavřena písemnou akceptací poptávky nebo objednávky cestovní kanceláří Inspiration Travel nebo příslušnými cestovními kancelářemi nebo agenturami; o tomto je zákazník bez zbytečného odkladu informován. Účinnost smlouvy o zájezdu nastává vždy okamžikem zaplacení minimálně 50% zálohy na cenu zájezdu na základě výzvy cestovní kanceláře Inspiration Travel, ledaže smlouva o zájezdu stanoví výslovně jinak.

2.5 Inspiration Travel vydá po uzavření smlouvy o zájezdu zákazníkovi písemné potvrzení o zájezdu s náležitostmi uvedenými v ustanovení § 2527 ObčZ. Tuto povinnost Inspiration Travel nemá, pokud smlouva o zájezdu obsahuje všechny informace podle uvedeného ustanovení. Nevystavení potvrzení není na újmu platnosti uzavřené smlouvy o zájezdu, a je na zákazníkovi, aby na neobdržení potvrzení cestovní kancelář Inspiration Travel případně upozornil.

Čl. III. – CENA ZÁJEZDU

3.1 Cena zájezdu je uvedena ve smlouvě o zájezdu. Není-li cena zájezdu uvedena ve smlouvě o zájezdu, je rozhodující cena uvedená v katalogu nebo na internetových stránkách www.inspiration-travel.com.

3.2 Smlouva o zájezdu je neplatná, jestliže je cena zájezdu chybná z důvodu chyby v psaní a počtech, např. pokud je sjednáno, že cena zájezdu v obvyklé ceně 25 000 Kč činí 2 500 Kč. Jiné chyby v psaní a počtech nejsou důvodem neplatnosti smlouvy o zájezdu.

3.3 Cestovní kancelář Inspiration Travel si vyhrazuje právo kdykoli požadovat po zákazníkovi zálohu, a to až do výše 100 % ceny zájezdu. Zákazník je povinen této žádosti ve stanovené přiměřené lhůtě vyhovět, jinak je Inspiration Travel oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit.

3.4 Cena zájezdu musí být uhrazena ve lhůtě stanovené smlouvou o zájezdu, katalogem nebo internetovými stránkami www.inspiration–travel.com, nejpozději však před jeho zahájením. Je-li zákazník v prodlení s uhrazením ceny zájezdu, má Inspiration Travel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit.

3.5 Cestovní kancelář Inspiration Travel je oprávněna zvýšit cenu zájezdu pouze z níže uvedených důvodů, a to nejpozději dvacet jedna (21) dnů přede dnem zahájení zájezdu:

Cena za dopravu včetně cen pohonných hmot:

Není-li ve  smlouvě o zájezdu, na internetových stránkách www.inspiration-travel.com nebo v katalogu určeno jinak, cena za dopravu činí 30% ceny z celkové ceny zájezdu; pokud ode dne uzavření smlouvy o zájezdu dojde ke zvýšení ceny ropy alespoň o 5%, je Inspiration Travel oprávněna zvýšit cenu za dopravu o polovinu procentního nárůstu ceny ropy; referenčním zdrojem ceny ropy je internetová stránka www.ceskybenzin.cz, případně obdobná internetová stránka.

Platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu:

Změna letištního, přístavního nebo jiného poplatku může být v plné výši promítnuta do ceny zájezdu.

Změna směnného kurzu v cílové zemi:

Pokud se směnný kurz české koruny vůči měně země, ve které se má zájezd uskutečnit, stanovený Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o zájezdu zvýší nejméně o 10% je Inspiration Travel oprávněna zvýšit cenu zájezdu o 1 % za každé 1 % nárůstu směnného kurzu.

Oznámení o zvýšení ceny zájezdu je nutné odeslat zákazníkovi nejpozději 21. den před konáním zájezdu, jinak nemá právní účinky. Zákazník je povinen uhradit navýšení ceny zájezdu do pěti (5) dnů od doručení oznámení o zvýšení ceny zájezdu, jinak má Inspiration Travel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit.

Čl. IV. – ZMĚNY SMLOUVY O ZÁJEZDU

4.1 Smlouva o zájezdu může být měněna pouze písemnou dohodou.

4.2 Pokud je cestovní kancelář Inspiration Travel nucena vnějšími okolnostmi změnit podmínky zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu, a určí přiměřenou lhůtu, ve které zákazník může oznámit, že se změnou smlouvy o zájezdu nesouhlasí. Lhůta nesmí být kratší než pět (5) dnů, a musí skončit před okamžikem zahájení zájezdu. Neoznámí-li zákazník ve stanovené lhůtě, že se změnou smlouvy o zájezdu nesouhlasí, platí, že se změnou souhlasí.

Čl. V – ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1. K základním právům zákazníka patří zejména: 

a)        právo na řádné poskytnutí zájezdu;

b)        právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu;

c)        zákazník je však povinen uhradit Inspiration Travel odstupné dle smlouvy o zájezdu, případně dle těchto Všeobecných podmínek;

d)        právo na reklamaci vad zájezdu a vyřízení reklamace;

e)        právo na ochranu osobních dat a informací;

f)         právo obdržet informace dle ustanovení § 2524 ObčZ o vízových a pasových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a zdravotních dokladech nezbytných pro cestu a pobyt; není-li stanoveno jinak, je zákazník povinen mít při vstupu do cílové nebo tranzitní země pas platný nejméně šest (6) měsíců, a vízum se nevyžaduje;

g)        právo obdržet doklad o povinném pojištění Inspiration Travel pro případ jejího úpadku vystavený pojistitelem;

h)        právo oznámit Inspiration Travel, že se místo něj zájezdu zúčastní jiná osoba, a to za podmínek uvedených v čl. I. odst. 1.2 Všeobecných podmínek;

i)          právo obdržet písemné potvrzení o zájezdu, pokud cestovní smlouva neobsahuje informace dle § 2527 ObčZ.

5.2 K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a)        poskytnout cestovní kanceláři Inspiration Travel součinnost, která je potřebná k řádnému plnění smlouvy ze strany Inspiration Travel poskytnout Inspiration Travel údaje nutné pro účast na zájezdu, předložit požadované doklady a ohlašovat neprodleně změnu těchto údajů a dokladů;

b)        poskytovat Inspiration Travel výhradně úplné a pravdivé informace;

c)        prokazatelně zaplatit v řádném termínu cenu zájezdu;

d)        převzít od Inspiration Travel doklady potřebné pro účast na zájezdu (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi, a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu, odletu, apod.) se všemi požadovanými doklady;

e)        řídit se pokyny organizátora zájezdu, jeho zástupců a pověřených osob, a pokyny dalších osob, je-li to obvyklé (průvodců, řidičů, atp.);

f)         bez zbytečného odkladu sdělit Inspiration Travel své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu zájezdu;

g)        mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, apod.) a dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy a pravidla dané země; zákazník je povinen zajistit, aby účastníci zájezdu, v jejichž prospěch uzavřel cestovní smlouvu, měli u sebe po celou dobu zájezdu také veškeré doklady o zaplacení zájezdu;

h)        oznámit Inspiration Travel, že mu nebyla poskytnuta informace o pasové a vízové povinnosti; Inspiration Travel neodpovídá za škodu způsobenou z důvodu porušení této povinnosti zákazníkem;

i)          veškeré závady a odchylky od objednaných Služeb bezodkladně po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci Inspiration Travel a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění;

j)          zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat třetí osoby nebo budit pohoršení;

k)        dodržovat zásady rozumné opatrnosti a svým jednáním předcházet vzniku škody nebo újmy na zdraví nebo majetku třetích osob, a to zejména ostatních účastníků zájezdu, cestovní kanceláře Inspiration Travel, dodavatelů služeb cestovního ruchu a ostatních uživatelů těchto služeb;

l)          dodržovat obecně závazné předpisy České republiky, a všech zemí, na jejichž území zákazník vstoupí;

m)      splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy;

n)        zaplatit odstupné v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu;

o)        zvážit uzavření pojistné smlouvy, s ohledem na skutečnost, že z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na služby souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu, ani pojištění pro případ povinnosti platiti odstupné dle odst. 8.6 těchto Všeobecných podmínek;

p)        upozornit Inspiration Travel, že neobdržel písemné potvrzení o zájezdu.

5.3 K základním povinnostem zákazníků – právnických osob zejména patří:

a)    seznámit předem účastníky zájezdu s těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i se všemi dalšími informacemi, které od Inspiration Travel obdrží, zejména pak informovat o právech a povinnostech

b)    seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel;

c)    zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník;

d)    určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s Inspiration Travel není zajištěn doprovod průvodcem Inspiration Travel. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb.

Čl. VI. – ZÁKLADNÍ POVINNOSTI INSPIRATION TRAVEL

6.1 Inspiration Travel je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných Služeb, které jsou pro zákazníka podstatné, a které jsou Inspiration Travel známy.

6.2 Inspiration Travel má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku podle zákona č. 159/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Inspiration Travel uzavřel smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události.

6.3 Inspiration Travel má všechny povinnosti odpovídající právům zákazníka dle čl. V. odst. 5.1. Všeobecných podmínek.

6.4 Inspiration Travel není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

6.5 Náhradu škody vzniklé z porušení závazku Inspiration Travel ze smlouvy o zájezdu není Inspiration Travel povinna hradit nad částku přesahující omezení dle mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána;

a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení ES č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011.

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o přistoupení EU k uvedené Úmluvě uzavřené v Bernu dne 23. 6. 2011, která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

Čl. VII. – VADY ZÁJEZDU A REKLAMACE

7.1 Zájezd musí mít vlastnosti, o kterých cestovní kancelář Inspiration Travel zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával.

7.2 Vytknutí vady zájezdu (tj. reklamace) musí být určité a srozumitelné.

7.3 Vady zájezdu je zákazník povinen vytknout bez zbytečného odkladu, na místě samém. Zákazník má právo vytknout vady do jednoho (1) měsíce od skončení zájezdu, pouze pokud nebylo možné vytknout vady již na místě (např. vada se objevila až při samém závěru zájezdu). Pokud zákazník nevytkne vady bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud právo na slevu z ceny zájezdu nepřizná, jestliže tuto námitku Inspiration Travel u soudu uplatní.

7.4 Inspiration Travel je povinna zajistit nápravu vad, pouze pokud si to nevyžádá neúměrné náklady. Nezajistí-li Inspiration Travel nápravu vad ani v přiměřené lhůtě určené zákazníkem, má zákazník právo zajistit nápravu vad sám, a má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Určení lhůty k nápravě není třeba, oznámila-li Inspiration Travel, že odmítá zjednat nápravu vady, nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vady vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.

7.5 Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost za účelem odstranění vady.

7.6 Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li Inspiration Travel taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí Inspiration Travel na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

7.7 Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva o zájezdu, vrátí Inspiration Travel zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li Inspiration Travel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.

7.8 Inspiration Travel odpovídá za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, která osoba poskytovala služby.

7.9 Zákazník nemá právo na slevu z ceny zájezdu, pokud některou ze služeb nevyčerpal z důvodů na jeho straně.

7.10 Příslušným orgánem státního dozoru pro oblast cestovního ruchu je Česká obchodní inspekce. Seznam organizací, které zprostředkovávají mimosoudní řešení sporů v této oblasti je uveden na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz) v sekci „Ochrana spotřebitele“.

Čl. VIII. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

8.1 Zákazníkovi, který je spotřebitelem, nenáleží právo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) ObčZ.

8.2 Zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu. Odstoupí-li zákazník z jiného důvodu než z důvodu porušení povinnosti Inspiration Travel, nebo neposkytnutí náhradního zájezdu, zaplatí cestovní kanceláři Inspiration Travel odstupné dle smlouvy o zájezdu nebo dle čl. VI. odst. 8.6 těchto Všeobecných podmínek.

8.3 Inspiration Travel může od smlouvy o zájezdu odstoupit pouze tehdy, byl-li zájezd zrušen z důvodu nenaplnění stanoveného počtu účastníků zájezdu, anebo z důvodu vyšší moci, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Odstoupí-li Inspiration Travel z důvodu porušení povinnosti zákazníka, má právo na úhradu odstupného dle čl. VI. odst. 8.6 těchto Všeobecných podmínek.

8.4 Pokud zákazník odstoupil od smlouvy o zájezdu z důvodu nesouhlasu se změnou smlouvy o zájezdu, nebo byl zájezd zrušen z důvodu nenaplnění stanoveného počtu zájemců nebo z důvodu vyšší moci, je Inspiration Travel povinna nabídnout zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je to v jejích možnostech. Dohodnou-li se Inspiration Travel a zákazník o náhradním zájezdu vyšší jakosti, není Inspiration Travel oprávněna zvýšit cenu zájezdu. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, Inspiration Travel bez zbytečného odkladu vyplatí zákazníkovi rozdíl v ceně. Zákazník není oprávněn odmítnout náhradní zájezd v případě, že jeho začátek není oproti původnímu termínu posunut o více než tři (3) dny.

8.5 Zruší-li Inspiration Travel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet (20) dnů před jeho zahájením, má zákazník právo na uhrazení penále ve výši 10 % z ceny zájezdu a náhradu prokázané škody, ledaže Inspiration Travel prokáže, že se tak stalo z důvodu vyšší moci, nebo pokud nebyl naplněn stanovený počet účastníků zájezdu.

8.6 Odstupné podle čl. 8.2 a 8.3 těchto Všeobecných podmínek činí:

1.500,- Kč za osobu od potvrzení přihlášky do 60. dne před odletem nebo odjezdem

30% z celkové ceny zájezdu od 59. dne do 30. dne přede dnem zahájení zájezdu;

50% z celkové ceny zájezdu od 29. dne do 21. dne přede dnem zahájení zájezdu;

70% z celkové ceny zájezdu od 20. dne do 15. dne přede dnem zahájení zájezdu;

80% z celkové ceny zájezdu od 14. dne do 4. dne přede dnem zahájení zájezdu;

100% z celkové ceny zájezdu od 3. dne přede dnem zahájení zájezdu, nebo nedostaví-li se zákazník k odletu nebo odjezdu nebo odlet nebo odjezd zmešká.

Odstoupením od smlouvy o zájezdu dochází také k započtení odstupného dle tohoto článku proti záloze z ceny zájezdu a případně proti uhrazené ceně zájezdu. Případný rozdíl jsou zákazník a Inspiration Travel povinni uhradit do deseti (10) dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu.

8.7 Není-li ve smlouvě o zájezdu stanoveno jinak, je Inspiration Travel oprávněna zrušit zájezd, na který se přihlásilo méně než 10 dospělých osob, a to nejpozději sedm (7) dní přede dnem zahájení zájezdu.

Čl. IX – SPECIFIKA NĚKTERÝCH ZÁJEZDŮ

9.1 Úroveň ubytování a poskytovaných služeb hotelů a ubytovacích zařízení je ovlivněna kulturními zvyklostmi cílové destinace. Zejména v mimoevropských zemích je proto nutné být srozuměn s odlišnými podmínkami ubytování a přístupem hotelového personálu, než na které je běžný občan EU zvyklý.

9.2 Obsah stravy se v různých hotelech liší, a je ovlivněn cenami a dostupností potravin v dané lokalitě.

9.3 Klimatizace a topení mohou být ovládány centrálně, bez možnosti ovlivnění zákazníkem.

9.4 Bazén nemusí být v provozu po celou dobu zájezdu. Ne všechny hotelové bazény jsou vyhřívané.

9.5 Je potřeba se přizpůsobit a respektovat místní specifika v oblasti dodržování nočního klidu.

9.6 Místní obyvatelstvo může být v některých zemích hlučné. 

9.7 Úroveň pláže může být přechodně zhoršená. Kapacita lehátek zpravidla neodpovídá plným kapacitám hotelu.

9.8 Elektrické zásuvky a síťové napětí nemusí být obdobné České republice.

9.9 Doporučuje se konzumovat výhradně balenou vodu.

9.10 V případě mimosezónního zájezdu nemusí být v provozu všechna zařízení v cílové destinaci.

9.11 V exotických zemích může být zákazník obtěžován nadměrným výskytem hmyzu.

9.12 Otevírací doba historických, náboženských a jiných pamětihodností může být omezena,
a to zejména ve dnech státních a náboženských svátků, v pravidelných zavíracích dnech, nebo v době rekonstrukčních a udržovacích prací.

Čl. X – OSOBNÍ ÚDAJE

10.1 Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Inspiration Travel zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s plněním smlouvy.

10.2 Zákazník má právo být informován, které údaje o něm Inspiration Travel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Mezi zpracovávané osobní údaje patří identifikační údaje zákazníka, kterými jsou zejména titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, e-mailová adresa, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu a číslo bankovního účtu.

10.3 Inspiration Travel vede elektronickou i listinou databázi osobních údajů zákazníků získaných v souvislosti se smlouvou.

10.4 Inspiration Travel ochraňuje osobní údaje zákazníků před zneužitím.

10.5 Zákazník souhlasí s tím, že Inspiration Travel může osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě o zájezdu zpracovat pro své marketingové účely, zejména kontaktovat zákazníka s nabídkou zájezdů. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Čl. XI. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Ukáže-li se kterékoli ujednání těchto Všeobecných podmínek nebo smlouvy o zájezdu neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání nebo Všeobecných podmínek nebo smlouvy o zájezdu jako celku; zákazník a Inspiration Travel se zavazují, že toto ujednání nahradí platným a účinným ujednáním.

11.2 Práva a povinnosti neuvedené ve smlouvě, katalogu nebo Všeobecných podmínkách, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními § 2521an. ObčZ.

11.3 Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 4.11.2014 a nahrazují všeobecné podmínky platné od 1. 5. 2010.