Ochrana osobních údajů

V Inspiration Travel s.r.o, IČO: 02326256 (dále jen „my“) dbáme na ochranu osobních údajů
zákazníků. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zákazníků a
uživatelích našeho webu zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu
nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme
předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje - zejména jméno a příjmení, číslo a doba platnosti cestovního dokladu, datum narození, příslušnost a rodné číslo, pokud pro vás vyřizujeme víza, cestovní pojištění
b) kontaktní údaje - osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště
c) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu, informace o vašich věrnostních kartách
d) údaje o vašem zdravotním stavu, kterými jsou zejména informace o zdravotním omezení souvisejícím s využíváním našich služeb, jako je zdravotní handicap či těhotenství
e) biometrické údaje v podobě vašeho dynamického biometrického podpisu
f) údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, kterými se rozumí informace, které uvedete v recenzi na naše služby a vaše fotografie, které k recenzi
připojíte
g) údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o vaší poloze

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti
b) na základě vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás vytvoříte objednávku, zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je využijeme zejména:


Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Zpracování na základě plnění právních povinností

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

Zpracování na základě souhlasu

Pokud nám udělíte při objednávání služby svůj souhlas, můžeme za účelem vyřízení vaší
objednávky také zpracovávat:

Tyto údaje zpracováváme dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace, nebo do odvolání vašeho souhlasu. Ve vybraných případech si můžeme vaše údaje ponechat i po odvolání souhlasu, a to pokud je to nezbytné pro ochranu našich právních nároků.

Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

D. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo podat stížnost

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás na: info@inspiration-travel.com nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na: info@inspiration-travel.com Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webu www.inspiration-travel.com Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.